Privacyverklaring Hiltermann Lease

Hiltermann Lease Groep B.V. vindt zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens erg belangrijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij, als de verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van jou of via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever) verkrijgen. Daarnaast zullen we ook aangeven hoe wij op onze website www.hiltermannlease.nl (hierna: de “Website”) gebruik maken van cookies.

Waar hierna wordt gerefereerd aan “Hiltermann Lease” wordt daarmee bedoeld Hiltermann Lease Groep B.V.

Contactgegevens Hiltermann Lease:


Hiltermann Lease Groep B.V.

Bezoekadres: Diamantlaan 6

Postadres: 2132 WV Hoofddorp

Algemeen telefoonnummer: 088-5543900

Website: www.hiltermannlease.nl

Artikel 1 – Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Hiltermann Lease verzamelt (persoons)gegevens van:

1. bezoekers van onze website;

2. zakelijke klanten en werkgevers;

3. werknemers van de zakelijke klanten en de eindgebruikers van de leaseauto’s (de bestuurders).               

Artikel 2 - Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hiltermann Lease verzamelt persoonsgegevens in onder meer de volgende situaties:

1. Wanneer je de website bezoekt.

2. Wanneer je producten en/of diensten van Hiltermann Lease wenst af te nemen of afneemt.

3. Wanneer je met Hiltermann Lease een overeenkomst sluit.

4. Wanneer jouw werkgever gegevens over je verstrekt, omdat je de leaseauto in het kader van jouw arbeidsovereenkomst ter beschikking krijgt.

5. Wanneer je gebruik maakt van één of meer producten van Hiltermann Lease, zoals online platforms, applicaties en software, die het mogelijk maken om gegevens van je te verzamelen.

6. Wanneer je contact opneemt met Hiltermann Lease, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of via de telefoon.

 

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerkt Hiltermann?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. De meest bekende vormen van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Het kan ook zijn een IP-adres of een bankrekeningnummer. Afhankelijk van het soort dienst welke je van Hiltermann Lease vraagt worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt. In de paragraaf waarin we beschrijven voor welke doelen wij je persoonsgegevens verwerken, geven we in meer detail aan welke gegevens daarbij van belang zijn.

Artikel 4 – Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als Hiltermann Lease zich kan baseren op tenminste één van de in de wet toegestane gronden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

- Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij zijn aangegaan met jou.
- Voor ons gerechtvaardigd belang.
- Om te voldoen aan een op Hiltermann Lease rustende wettelijke verplichting.
- Op basis van jouw verkregen toestemming.

Artikel 5 - Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek website

Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de website cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies en welke cookies er worden gebruikt de specifieke paragraaf hierover en onze cookie verklaring.


Een leaseovereenkomst of andere overeenkomst met Hiltermann Lease

De gegevens die je in het kader van de leaseovereenkomst aan Hiltermann Lease verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met je uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om je te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst en/of de leaseauto die in het kader van deze leaseovereenkomst aan je ter beschikking is gesteld.


Contact met Hiltermann Lease

Als je Hiltermann Lease om informatie verzoekt, verwerkt Hiltermann Lease de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.


Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen. Denk daarbij aan het verbeteren van onze onlinedienstverlening maar ook de dienstverlening als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiltermann is continu bezig met het verbeteren, analyseren en ontwikkelen van haar diensten en het (laten) uitvoeren van marktonderzoek. Ook hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens als dit niet anders kan.

Hiltermann verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor haar interne bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan ongevallenbeheer, het beheer van verkeers- en parkeerboetes maar ook aan bepaalde management doeleinden, zoals analyses, rapportages en audits. Hiervoor zullen alleen persoonsgegevens worden gebruikt als dit noodzakelijk is.

Beveiliging is ook belangrijk voor Hiltermann. Om de Website en andere producten (zoals applicaties en software) goed te beveiligen en om fraude en misbruik tegen te gaan kan het voorkomen dat Hiltermann persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6 – Gebruikt Hiltermann Lease cookies?

Hiltermann Lease maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Voor meer details over welke cookies wij daadwerkelijk gebruiken, zie onze cookieverklaring.

We gebruiken cookies die geen invloed hebben op je privacy en cookies die mogelijk wel invloed hebben op je privacy. Hier informeren we je wel graag over in onze cookieverklaring. Als we cookies willen plaatsen die wel van invloed zijn op je privacy, bijvoorbeeld de cookies die tracking via websites mogelijk maak, vragen wij je expliciete toestemming voordat wij deze plaatsen.

Artikel 7 - Gegevens in de Europese Economische Gemeenschap

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens delen met verwerkers die (deels) buiten de Europese Economische Gemeenschap gevestigd zijn. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat deze organisaties zich bevinden in landen die door de Europese Unie zijn aangewezen als veilige landen in het kader van de AVG, en als dit niet zo is dat dan met seperate overeenkomsten wordt gewerkt die aansluiten bij de modelovereenkomsten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. We zullen er zorg voor dragen dat ook een doorgifte van persoonsgegeven zal plaatsvinden in lijn met de AVG.

Artikel 8 - Beveiliging

Om jouw en andermans persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen investeert Hiltermann Lease in haar systemen, procedures en mensen. Zo houden we ons beveiligingsniveau op een goed niveau en gaan we ongeautoriseerde toegang, verlies en andere mogelijke vormen van datalekken zo goed als mogelijk tegen. We hanteren beveiligingsprotocollen wanneer gewerkt wordt met persoonsgegevens en deze zijn toegespitst op het soort gegevens. Binnen onze organisatie werken we met fysieke beveiliging en organisatorische beveiliging. Ook wordt ons personeel getraind zodat zij weten hoe veilig kan worden gewerkt met persoonsgegevens. Als je meer informatie wilt over hoe we jouw gegevens beveiligen dan kan je contact opnemen met ons.

Artikel 9 - Welke rechten heb jij?

Het is belangrijk dat je zelf controle houdt op wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Daarom heb je verschillende rechten die je kan gebruiken.

Je kunt jouw gegevens te allen tijde bij Hiltermann Lease opvragen of ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Ook is er het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens of een deel daarvan.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan, dan kunnen wij met jou afspreken dat je de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt en welke wij op geautomatiseerde wijze opslaan van ons ontvangt, zodat jij deze gegevens kan verstrekken aan een andere, door jou gekozen, partij. Dit wordt het recht op gegevensoverdraagbaarheid genoemd. Informatie die door ons wordt verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen valt niet onder dit recht.

Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Hiltermann Lease wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Hiltermann Lease deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/ of verwijderen. Houd er rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze persoonsgegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn. Dit zal duren tot het moment dat ook de back-ups worden gewist.

Via de onderstaande button kun je ons een bericht sturen. Zet in de omschrijving: verzoeken voor het wijzigen of verwijderen van mijn persoonsgegevens.

Artikel 10 - Andere partijen die jouw persoonsgegevens verwerken

Hiltermann Lease verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Belastingdienst, Politie of toezichthouders).

Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Hiltermann Lease (bijvoorbeeld softwareleveranciers) is een verwerkersovereenkomst gesloten conform de Europese en de Nederlandse privacyregelgeving.

Verwerkers en verantwoordelijken.

Om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden, werkt Hiltermann Lease nauw samen met derden, zoals autodealers, onderhoudsbedrijven, intermediairs die jou met ons in contact brengen, en ook partijen die Hiltermann Lease helpen bij het ondersteunen van de onderneming zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging. Wij maken met deze derden goede afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens die passend is bij de situatie.

Hiltermann Lease zal jouw persoonsgegevens, zonder expliciete voorafgaande toestemming, niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.


Kredietwaardigheid

Op het moment dat jij klant wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt deze gegevens alleen voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en je onderneming. EDR brengt hierover een advies uit dat zij met Hiltermann Lease deelt.


Ook als je een private lease wenst aan te gaan, verstrekken wij je gegevens aan EDR. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid en onderzoek doen naar je contactgegevens.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, bekijk dan de mogelijkheden in het privacy statement van EDR.

Artikel 11 – Privacyverklaring derden

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hiltermann Lease is niet verantwoordelijk voor het gebruik van die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Artikel 12 - Bewaartermijn

Hiltermann Lease bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat. Hiltermann heeft een intern retentiebeleid. Als je specifieke vragen hebt over hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren kun je hierover een vraag stellen via deze button:

Artikel 13 - Vragen, klacht of contact Hiltermann Lease

Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Hiltermann Lease via onderstaande button. Ook heb je het recht om een eventuele klacht kenbaar te maken via deze button:


Als je van mening bent dat wij toch niet voldoende zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens heb je het recht om een klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14 – Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op de website.